Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för
palliativ vård inom akutsjukvård

Projektets övergripande syfte är att identifiera faktorer och processer som främjar och/eller motverkar implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård samt att utveckla, pilottesta och utvärdera en modell för hur kunskapsstödet och vårdprogrammet kan implementeras inom akutsjukvård.

Utvecklingen och betydelsen av den palliativa vården i Sverige har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen genom exempelvis åren i prioriteringsutredningen, där palliativ vård och vård i livets slutskede återfinns i prioriteringsgrupp 1, tillsammans med bl a vård av livshotande akuta sjukdomar och vård av svåra kroniska sjukdomar. Under 2012 har två nya dokument publicerats, som båda belyser vård i livets slutskede oavsett sjukdomsorsak, plats eller organisation; ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård”, framtaget av en multi-professionell/multidisciplinär nationell vårdprogramgrupp och en prel. version av ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård” utgivet av Socialstyrelsen.

De två nya dokumenten komplettera varandra då de tillsammans innehåller både forskningsevidens och praktisk erfarenhet och konsensus. Nästa steg är att rekommendationer behöver integreras i befintlig praxis, det vill säga implementering. Ny kunskap anammas inte per automatik, utan kräver en strukturerad planerad process anpassad efter de förutsättningar som råder. Cirka en tredjedel av alla dödsfall i Sverige (30 000) sker inom akutsjukvården. Studier visar att palliativ vård inom akutsjukvården har flera problemområden, såsom ställningstagande att patienten befinner sig i livets slutskede, information till patient och närstående om vårdens inriktning och mål. Framgångsfaktorer för en lyckad implementering kan variera och hinder och möjligheter bör därför identifieras.

Projektet består av fem delstudier. De tre första syftar till att identifiera hinder och möjligheter för att implementera palliativ vård inom akutsjukvården på meso- samt mikronivå. Utifrån resultaten i dessa delstudier samt tidigare forskning inom området kommer en strategi/modell för att stödja implementering av kunskapsstödet och vårdprogrammet för palliativ vård att utarbetas och testas. I delstudie IV avses att beskriva förändringar av vårdprocessen i samband med genomförandet av strategin/modellen fokus på personalens uppfattningar och erfarenheter samt utförandet av vårdåtgärder i palliativt syfte. Slutligen, i delstudie V, avses att identifiera utfallsmått och mäta följsamheten av palliativa vårdåtgärder på patientnivå.

Resultat till och med sommaren 2014

Delstudie I
”Quality indicators for palliative care and end-of-life care - a review of Swedish policy documents” är publicerad, Lind, S., et al. (2013), BMJ Support Palliat Care 3: 174-180. Resultatet visade att endast 11 kvalitetsindikatorer, (N = 240) var relevanta för palliativ vård och vård i livets slutskede i det granskade materialet. Det finns fortfarande ett stort behov av att definiera kliniskt relevanta och genomförbara utfallsmått av kvaliteten på palliativ vård och vård i livets slutskede.

Delstudie II

I delstudie II genomfördes intervjuer med landstingspolitiker och chefsläkare inom akutsjukvården under våren 2013 och analysarbete pågår för närvarande.

Delstudie III
I delstudie III genomfördes intervjuer, både individuella och i fokusgrupper, med vårdpersonal på en medicinkliniken vid ett större sjukhus under våren 2014. Analysarbete kommer att påbörjas under hösten 2014.

Poster

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2012-

Kontaktperson: Susanne Lind

Övriga medarbetare/projektgrupp: Tomas Brytting, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carl Johan Fürst, Lunds univeristet, Jonas Sandberg, Jönköping universitet, Lars Wallin, Högskolan Dalarna

Finansiär: Stiftelsen Erling Persson

Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2022 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade