Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

IPoD Sverige – Internationella dödsplatsstudien.
Det svenska projektet

Projektets övergripande syfte

Att på befolkningsnivå studera var människor dör, dvs. platsen för död i Sverige (sjukhus, det egna hemmet, äldreboenden osv.) och hur förhållandet ser ut mellan platsen för död och ålder, kön, diagnos/dödsorsak, geografiskt hemvist och socioekonomisk status. Avsikten är också att göra jämförelser med andra europeiska och ev. i viss mån utomeuropeiska länder och att analysera trender i förändringen av vårdplatsmönster i livets slut.

Bakgrund och motiv till projektet

Platsen för vård i livets slut och död har under flera år varit en angelägen fråga. Det är av stor betydelse att den plats (vårdform) där svårt sjuka och äldre personer vårdas kan ge lindring och möjliggöra värdighet och välbefinnande under livets sista tid. Miljön är viktig, liksom vårdens innehåll och utformning. Därför är infriandet av patientens önskade plats för vård den sista tiden i livet idag en accepterad nationell kvalitetsindikator för kvalitet i palliativ vård. Många svårt sjuka personer och deras närstående föredrar att vårdas i hemmet under livets sista tid.

Tidigare forskning talar för att vård i hemmet är förenat med högre livskvalitet. Det finns emellertid också ett stort antal svårt sjuka och äldre personer som av olika kända och mindre kända skäl inte vill eller få möjlighet att vårdas hemma, utan tillbringar i stället den sista tiden av sitt liv på institution, t.ex. på äldreboende eller sjukhus, där palliativ vård idag ofta inte finns tillgänglig i den utsträckning som svårt sjuka och döende personer behöver. Överflyttningen till sjukhus sker ofta under den allra sista tiden, trots att dett inte är förenligt med den döende personen själv och hans/hennes ursprungliga önskan. Många överflyttningar involverar inläggning via akutmottagningar eller intensivvårdsenheter, vilket kan leda till överbehandling och onödig medikalisering av döendet. Idag saknas kunskap om vilka personer/grupper som dör på vilken vårdplats i Sverige, och vilka faktorer (t ex. ålder, kön, diagnos, socioekonomiska faktorer) som påverkar platsen för död).

Senast uppdaterad: 2017-02-09.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Avslutat

Läs mer om forskningsenheten

www.palliativtforskningscentrum.se

Projektledare

Med dr. Cecilia Håkanson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

projektMedarbetare

Prof. Joakim Öhlén, Göteborgs univesitet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade