Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Tillitsbarometern är en befolk­ningsundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola åren 2009 och 2017 med finansiering från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och enskilda kommuner. Undersökningen är en bred studie av social tillit i Sverige men genomförs med det huvudsakliga syftet att undersöka hur olika betingelser i den lokala omgivningen even­tuellt påverkar medborgarnas tillit. Den första undersökningen, som genomfördes av SCB 2009, har analyserats och resultaten har publicerats i olika former, från vetenskapliga artiklar till boken Den svala svenska tilliten (SNS: 2013).

Några av de frågor som undersökningen försökte besvara var: i vilken utsträckning varierar olika former av tillit inom Sverige och i vilken utsträckning påverkas olika former av tillit av faktorer i omgivningen. Tillitsbarometern genomfördes såväl 2009 som 2017 som en postenkät med ambitionen att försöka maximera variationen i livsmiljö mellan kommunerna. För att uppnå variation delade vi först in samtliga 290 svenska kommuner i grupper. Indelningen byggde på att kom­munerna hade höga respektive låga värden på några av de variab­ler som var centrala för studien. Variablerna var: andel utrikes födda, socioekonomisk ojämlikhet, religiöst deltagande (i det här fallet i Svenska kyrkan eftersom några andra uppgifter inte fanns tillgängliga) och andel anmälda brott per invånare. På så sätt skapades 16 olika under­grupper av kommuner och utifrån denna indelning drog sedan SCB ett slumpmässigt urval av två kommuner i respektive undergrupp.

För undersökningen 2009 lades efter urvalsdragningen även Malmö kommun till för att få med en av de tre stora kommunerna, eftersom ingen av dessa kommit med i det ursprungliga urvalet. I varje kommun drogs därpå ett slumpmässigt urval om 400 individer i åldrarna 18−85 år som hade bott i Sverige i minst fem år. Totalt utgjorde 12 621 personer den så kallade urvalsramen. Varje individ som besvarat undersökningen kunde sedan via SCB:s register knytas till sin bostadskommun och bostadsområde (SAMS område). Totalt inkom 6 463 avidentifierade enkäter vilket gav en svarsfrekvens på drygt 51 procent.

För undersökningen 2017 lades till även urval för Piteå, Stockholm och Göteborg, samt ett förtätat urval för Malmö. Mer information om urval och svarsfrekvens kommer att publiceras här i senare under 2017.


Senast uppdaterad: 2017-11-10.

MÅL


  • Att regelbundet genomföra upprepningar av Tillitsbarometern.
  • Att sammanställa sammanfattande rapport i samband med varje undersökning.
  • Att uppmuntra till vidare analyser av forskare med hjälp av databasen.
  • Att skapa ett konsortium för att säkra finansiering av återkommande undersökningar.


KONTAKT

Lars Trägårdh
Susanne Wallman Lundåsen
Lars Svedberg

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
Box 111 89
100 61 Stockolm

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade