Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barnet, familjen och staten: Barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000

Om det finns ett grundläggande värde som delas av så gott som alla människor är det viljan att skydda våra barn och befrämja deras välbefinnande. Trots detta visar komparativa data att barns välbefinnande varierar dramatiskt inte bara mellan rika och fattiga länder utan även mellan och inom de rika länderna i västvärlden. Varför detta är fallet är detta projekts centrala fråga.

Teoretiskt utgår projektet från vår och andras forskning kring social- och familjepolitik som pekar på att man kan identifiera olika idealtypiska regimer när det gäller relationerna mellan individ, familj och stat. Vår hypotes är att dessa i sin tur genererar distinkta barnrättighetsregimer. Vi kommer att utveckla och renodla vår teori genom kvalitativa och historiska studier i tre länder – Sverige, Frankrike och USA – för att sedan testa och applicera denna teori genom en kvantitativ analys av data från ett större antal rika länder i västvärlden.

I vår kvantitativa analys kommer vi dels att utnyttja redan tillgängliga index som mäter barns välbefinnande i en rad avseenden (vad vi kallar output mått), dels skapa ett nytt index där fokus istället ligger på rättigheter, lagar och policies (vad vi kallar input mått). Projektets mål är dels teoretiska (att förklara variation gällande barnrättighetsregimer), dels empiriska (att generera ett helt nytt input index som jämför rättigheter och lagar), dels policy orienterade (att erbjuda ett välunderbyggt underlag för offentlig debatt).

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och pågår 2010-2013.

Ansvarig för studien är professor Lars Trägårdh i samarbete med en rad forskare – Johan Vamstad (Ersta Sköndal Bräcke högskola), Bengt Sandin (Linköpings universitet), Tapio Salonen (Malmö högskola), Lisa Tiersten (Barnard College, Columbia University) och Johanna Schiratzki (Ersta Sköndal Bräcke högskola) samt med Rädda Barnen. Ett bokavtal har ingåtts med Berghahn Books, New York och Oxford.

Senast uppdaterad: 2017-04-07.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Lars Trägårdh
Johan Vamstad
Tapio Salonen
Bengt Sandin
Johanna Schiratzki

Kontaktperson
Lars Trägårdh
+46 8 555 050 66

Johan Vamstad
+46 8 555 050 67

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade