Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Avdelningens historia

Forskare knutna till Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan början på 1990-talet bedrivit banbrytande forskning om det svenska civilsamhället. Den institutionella ramen för denna verksamhet var först Sköndalsinstitutet där fokus låg på frivilligt socialt arbete, dvs dels de sociala insatser som bedrivs av ideella och frivilliga organisationer, dels den omsorg som mer informellt utförs inom familj, grannskap och vänkrets.

Senare har intresset kommit att utökas till att omfatta civilsamhället i vidare betydelse. Med detta menas den brokiga mångfald av föreningar, sällskap och organisationer som varken är en del av den offentliga sektorn eller marknadssamhället och vars syften varierar påtagligt från uttalad politisk verksamhet till social välgörenhet och icke-vinstdrivande ekonomisk företagsamhet. I samband med att forskargruppen flyttade från Sköndal till Ersta år 2006 bytte forskargruppen namn till Enheten för forskning om det civila samhället. Numera kallas den Avdelningen för forskning om det civila samhället.

Bland de pionjärinsatser som Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskare deltagit i, kan räknas en rad omfattande befolkningsundersökningar som kartlagt det svenska civilsamhällets omfång och karaktär. Ett flertal av dessa undersökningar har utgjort delar av större internationella och komparativa projekt. Den internationella orienteringen är utmärkande för forskargruppen som har en betydande erfarenhet av samarbete med institutioner i andra länder såväl som inom Sverige.

Förutom de kvantitativa befolkningsstudierna har forskare knutna till Ersta Sköndal Bräcke högskola också genomfört ett stort antal kvalitativa studier inom ramen för en rad olika discipliner; sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, teologi, socialantropologi, historia och kulturgeografi. Forskningen på högskolan är alltså utpräglat tvärvetenskaplig, något som speglar detta forskningsfälts rötter i ett flertal vetenskapliga traditioner med skiftande metod- och teoribildningar.

Vid sidan av forskningen bedrivs även undervisning på såväl doktorand- som masternivå. Sedan hösten 2015 har högskolan forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i välfärdssamhället med fördjupningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Dessutom har forskargruppen en väsentlig ambition att nå ut även till en bredare publik. I denna anda publicerar forskare artiklar i tidningar, deltar i massmediala debatter och håller föredrag i mer offentliga sammanhang. Vidare upprätthåller man relationer inte enbart till andra akademiska institutioner utan också till civilsamhällets egna organisationer.

Senast uppdaterad: 2018-12-03.

Vad är det civila samhället?

Med det civila samhället menas den brokiga mångfald av föreningar, sällskap och organisationer som varken är del av den offentliga sektorn eller marknadssamhället och vars syften varierar påtagligt från uttalad politisk verksamhet till social välgörenhet och icke-vinstdrivande ekonomisk företagsamhet. Man brukar alltså avgränsa civilsamhället som en av flera samhällssfärer, där de övriga är stat, marknad och familj.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har fokus historiskt sett legat på civilsamhällets sociala dimension, i praktiken vad som kallas ”frivilligt socialt arbete”. Det vill säga dels de sociala insatser som bedrivs av ideella och frivilliga organisationer, dels den omsorg som mer informellt utförs inom familj, grannskap och vänkrets. Konkreta exempel på civilsamhällesorganisationer med social inriktning är Röda Korset, Rädda Barnen, och IOGT-NTO.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade