Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning
- med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner


Utbildningen är en grundläggande familjepsykoterapiutbildning med fokus på människan i sina relationer och i sitt sammanhang. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i förändrings- och utvecklingsarbetet samt deras psykologiska utveckling, rättigheter och livsvillkor.

Utbildningen genomsyras av det narrativa och språksystemiska perspektivet, vilket betyder att en respektfull och öppen hållning i terapeutiskt och socialt arbete eftersträvas. En hållning som sätter människan och hennes relationer i centrum och gör henne delansvarig och medskapande i den terapeutiska processen. I den narrativa traditionen förmedlas synsättet att människan lever sitt liv genom sina egna livsberättelser. Berättelserna formar människans identitet: hennes liv, relationer, tankar och handlingar och ger livet struktur och mening. I den narrativa traditionen betraktas också människans problem som åtskilt från identiteten. Problem liksom möjligheter att upplösa dem skapas i språket. I det terapeutiska samtalet möts människor för att få möjlighet att uttrycka sig och utvecklas i dialog med andra. I samtalet kan meningar och beskrivningar ges nya betydelser. Utbildningen fäster också uppmärksamhet på den moderna relationella utvecklingspsykologin, anknytningsteorin, affektteorin, kognitiv beteendeteori samt dagsaktuell forskning och kunskap kring neuropsykiatrisk diagnostik, deras användningsområde och möjlighet att integreras i det systemteoretiska perspektivet.

Utbildningens grundläggande utgångspunkter är:
- relationens betydelse för läkning och utveckling
- individens möjlighet att göra sin röst hörd i det terapeutiska sammanhanget
- kunskap och professionell hållning som främjar förändringsprocesser där jämbördiga och demokratiska förhållningssätt gynnas.

Deltagarna kommer under utbildningen att få praktisera sin förmåga att skapa öppenhet och delaktighet i det terapeutiska och psykosociala samtalet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dem som arbetar med vuxna, barn och ungdomar inom t ex socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk barn- och vuxenklinisk verksamhet, habilitering, skola, anhörigarbete inom somatisk vård, flyktingrelaterat arbete eller vid en behandlings­institution, krismottagning etc., och som vill utveckla arbetet i riktning mot ett systemiskt och relationellt förhållningssätt.

Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen om minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) inom hälsa, vård, omsorg och socialt arbete eller motsvarande. Deltagaren bör även ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen och vara yrkesverksam under utbildningstiden.
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning.
Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Fokus under utbildningen ligger på deltagarnas professionella utveckling, i vars och ens arbete med vuxna, barn, unga och deras betydelsefulla relationer. Utbildningen bygger på lusten till aktivt deltagande där deltagare och lärare tillsammans tillägnar sig, utvecklar och inspirerar till ny kunskap. Det huvudsakliga kursinnehållet syftar till att:
- förklara systemteorins samt familj- och nätverksterapins utveckling
- relatera till språksystemiska och narrativa traditioner och praxis
- illustrera och stödja etiska och filosofiska aspekter på arbetet
- belysa dominerande och alternativa diskurser inom fälten mental hälsa/ohälsa,
makt, genus och kultur
- främja barn och ungdomars möjlighet till delaktighet i det terapeutiska arbetet
- relatera till relationell utvecklingsteori med anknytningsteori, affektteori, kognitiv
beteendeteori samt det neuropsykiatriska perspektivet
- få erfarenheter av arbete med dialogiska och reflekterande processer
- ge deltagarens förutsättningar att se beskriva sig själv och sin insats i ett visst
sammanhang och i en förändringsprocess
- skapa förutsättningar för att deltagarna får erfarenhet av att utföra kvalificerat
psykoterapeutiskt arbete under handledning.

Utbildningen präglas av det narrativa och språksystemiska perspektivet och en respektfull och öppen hållning i terapeutiskt och psykosocialt arbete. En hållning som sätter människan och hennes relationer i centrum och gör henne delaktig och ansvarig för sitt liv och dess utveckling.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i det terapeutiska arbetet samt deras psykologiska utveckling, rättigheter och livsvillkor. Handledning är en väsentlig del av utbildningen. Där prövas praktiska moment och kursdeltagaren ges möjlighet att undersöka sin egen professionella hållning och intention. Modern utvecklings­psykologi, affektteori och begreppet mentalisering introduceras. Den kognitiva teorin och dess metodik presenteras och praktiseras. Hälsa och ohälsa diskuteras kopplat till systemteorins utveckling fram till dagens narrativa och språksystemiska traditioner. Power begreppet, makt och kraft, undersöks kontinuerligt under utbildningen jämsides med etiska och filosofiska utgångspunkter.

Termin 1:
Terminen ägnas till stora delar åt teoretiska genomgångar av grundläggande systemteoretiska tankar och idéer. Deltagarna kommer också att få en kortare presentation av den kognitiva terapin, dess teoretiska utgångspunkter och användningsområde. En fördjupning sker under termin tre. Arbetet sker i föreläsningsform, praktiska övningar, seminarier, redovisningar och gruppdiskussioner. Parallellt med detta får deltagarna undersöka sin egen professionella hållning och intention. Hemuppgifter ges till kurslitteraturen. Deltagarna delas in i handlednings- och seminariegrupper. Handledningen, som påbörjas under termin två, introduceras som kursmoment i slutet av denna termin. I slutet av terminen genomförs även en litteraturexamination i seminarieform.

Termin 2:
Kunskapen om de språksystemiska och narrativa traditionerna jämte barn- och ungdoms­perspektiven fördjupas alltmer under denna termin. Modern relationell utvecklingsteori, anknytningsteori samt presenteras för att återkomma under nästa termin. Litteraturstudier, seminarier, föreläsningar och diskussioner, fortsätter i stor omfattning även under termin två. Hemuppgifter med praktisk/klinisk inriktning ges med redovisning i grupp. Handledningsarbetet startar i början av terminen och fortsätter till slutet av utbildningen. Uppsatsarbetet som sker i essäform påbörjas under termin tre introduceras och förbereds i slutet av denna termin. Terminen avslutas med en litteraturexamination i seminarieform.

Termin 3:
Praktik och teori varvas alltmer under denna termin. Förhållningssätt och personlig ”stil” i psykoterapeutiskt arbete uppmärksammas, undersöks och utvärderas i handledningen. Under terminen introduceras teorier om forskning och utvärdering av kliniskt arbete. Vi arbetar vidare med samtalsmetodik med särskild inriktning mot barn. Modern relationell utvecklingspsykologi, affektteori och mentalisering samt deras användningsområde tas på nytt upp. Den kognitiva terapin och dess metod i praktiskt socialt- och terapeutiskt förändringsarbete länkas samman med den systemteoretiska traditionen. Deltagarna arbetar parallellt med sina essäer som bör beakta frågeställningar som rör utbildningens huvudtema. I slutet av terminen genomförs en litteraturexamination i seminarieform.

Termin 4:
Under utbildningens sista termin sätts deltagarens eget intresseområde i centrum såväl praktiskt som teoretiskt. Vi kommer att arbeta med begreppen hälsa och ohälsa, med särskilt fokus på det neuropsykiatriska fältet och dess forskning. Vi kommer också att arbete med familje‑ rekonstruktion, vilket innebär att i strukturerad form reflektera över den egna familjehistorien och i vilken utsträckning den formar mitt eget liv och mitt sätt att tänka och handla i privat- och arbetsliv. Föreläsningar och seminarier fortsätter där vi bland annat repeterar och utvidgar redan bekanta områden. Vetenskapsteori samt utvärdering och forskning av vad som är verksamt i behandling och psykoterapi. Deltagarnas essäer seminariebehandlas och examineras utifrån teoretiskt innehåll, resultat och form.

Psykoterapiutbildning motsvarande steg 1
Utbildningen har utformats så att den motsvarar den tidigare statliga steg 1-utbildningen i fråga om undervisningstid för teori och handledning. Egenterapi brukar ingå som del i behörigheten på denna nivå. Terapin ska omfatta 50 timmar och utföras av legitimerad psykoterapeut. Egenterapi ingår ej som moment utan får ombesörjas av deltagaren utanför denna utbildning.

Master- och magisterutbildning
Delar av genomförd utbildning (max 30 hp) kan efter prövning tillgodoräknas vid studier på högskolans master- och magisterutbildning vid institutionen för Socialvetenskap. Master- och magisterutbildningarna ingår i det ordinarie kursutbudet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola vilket medför att inga kursavgifter uttages. Antagning till utbildningarna sker med separat ansökan.

Undervisningsformer
Utbildningen är en 45 högskolepoängskurs och löper över två år. Totalt omfattar utbildningen 30 teoridagar, 240 timmar och 30 handledningstillfällen i grupp, 90 klocktimmar.

Deltagarna delas in i handlednings- och seminariegrupper. Handledningen startar termin två och pågår till utbildningens slut. Handledningstillfällena sker i anslutning till teoridagarna. Undervisningen kommer att ske genom seminarier, praktiska övningar, föreläsningar, litteraturstudier, hemuppgifter, muntliga redovisningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, övningar, skriftliga reflektioner, uppsatsarbete som sker i essäform med tillhörande handledning.

Examinationsformer
För att bli godkänd på utbildningen måste följande krav uppfyllas:
- obligatorisk närvaro på teoridagar och handledning
- fullgjorda grupp- och individuella arbetsuppgifter på litteratur samt hemuppgifter
- vetenskaplig essä, 7,5 högskolepoäng.

Kursdatum
Kursträffar under våren 2021 är på onsdag kl 13-16 och torsdag kl 9-16 följande datum:
27-28 januari
24-25 februari
24-25 mars
21-22 april
19-20 maj

Kursträffarna termin 2-4 kommer vara som under första teminen, dvs två dagar (onsdag-torsdag) per månad, men kl. 9-16 båda dagarna. Handledningen kommer att vara på torsdag eftermiddag.

Plats
Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Carina Håkansson, socionom, legitimerad psykoterapeut och dr. i psykologi. Grundare av Familjevårdsstiftelsen i Göteborg med en lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi och konsultation i en rad olika sammanhang, främst i Sverige men också i andra länder. Carina är berörd och inspirerad av såväl systemiskt tänkande som psykodynamisk kunskap. Att arbeta som psykoterapeut är att på ett professionellt sätt förhålla sig till livet självt, till allt det som gör oss till människor. Hon tror på betydelsen av att utvidga det terapeutiska rummet och låta mångas röster och erfarenheter bli hörda, men också genom att ta tillvara kunskap från andra ämnes- och livsområden och det vi kallar det alldeles vanliga sammanhanget. Idag är hon verksam i stiftelsen Det utvidgade terapirummet.

Medverkande lärare
Jan Pålsson, socionom, leg. psykoterapeut och handledarutbildad samt privatpraktiserande psykoterapeut och konsult. Mångårig erfarenhet av undervisning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och praktiskt psykoterapeutiskt arbete i skiftande sammanhang. Är inspirerad av samtalets möjligheter, kraft och människors livsberättelser. Systemteori och systemiskt förhållningssätt är utgångspunkten i Jans arbete, särskilt den språksystemiska och narrativa psykoterapitraditionen. Den har inspirerat honom teoretiskt och praktiskt, med särskilt fokus på psykoterapeutens egen utveckling och på det psykoterapeutiska samtalet.

Gästföreläsare inbjuds för enstaka dagar eller kursavsnitt.

Kostnad
27 200 kr/termin (exkl. moms). Utbildningen pågår under fyra terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2020-06-12.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 45
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-01-27
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2020-12-11

Carina Håkansson

Information om kursinnehåll

Studierektor
Hugo Waara
073-350 98 15 
hugo.waara@esh.se

Kursansvarig
Carina Håkansson 
070-239 84 01
carina@utvidgaderum.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19 
uppdrag@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade