Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vänföreningen för Erstautbildade sjuksköterskor

kom med i vänföreningen!

I mars 1995 startade en Vänförening för Erstautbildade sjuksköterskor. Det finns alltså en möjlighet för den som vill, att även i fortsättningen hålla en kanal öppen till Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I Vänföreningen kan alla mötas, unga och gamla, kurskamrater och andra som funnits här under utbildningen. Vänföreningen blir vad vi gör den till. Kom med så kan du påverka! Intresset är stort bland de lite äldre sjuksköterskorna och det finns många medlemmar från de yngre ”årgångarna”. Men vi vill gärna ha med fler yngre.

Ett syfte med vänföreningen är att den ska medverka till att upprätthålla och skapa kontakt mellan Erstautbildade sjuksköterskor samt mellan dem och framförallt Ersta Sköndal Bräcke högskola. Stort utrymme ges för social samvaro vid våra sammankomster. Ett annat syfte är att sprida information och belysa aktuella frågor inom vård och vårdutbildning till exempel genom föredrag.

Vi har en fast tid för en årlig sammankomst; lördagen i vecka 10 eller 11. Dessutom ordnar vi en sammankomst någon kväll i oktober med föredrag i något spännande ämne. I januari varje år skickas ett nyårsbrev ut med information om Ersta och om planerade aktiviteter i vänföreningen. Aktiviteterna kan naturligtvis anpassas efter medlemmarnas önskemål och förslag.

BLI MEDLEM

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften, som för närvarande är 100 kronor per år. Första året efter din examen får du bli medlem för 50 kronor.

Sätt in avgiften på kontonummer 8327-9694 924 208-2 (Swedbank), Vänföreningen för Erstautbildade sjuksköterskor. Vi behöver namn, adress, bostadstel och examensår för att du ska komma med i matrikeln. Ange gärna e-postadress om du har.

Välkommen du som avslutar din sjuksköterskeutbildning med examen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola!

Tidigare aktiviteter

Här kan du se tidigare föreläsare och ämnen vid årsmötessammankomster och höstföreläsningar.

22 oktober 2019
Guidad visning av Stigbergets borgarrum, Fjällgatan 34 på Södermalm

9 mars 2019
Dietisten, forskaren och läraren Margareta Nydahl från Uppsala föreläser om: ”Behovet av Dietisten, forskaren och läraren Margareta Nydahl från Uppsala föreläste om: ”Behovet av hälsofrämjande aktiviteter för ett hälsosamt åldrande".

September 2018
Guidad visning på Ersta museum 15/9-18 med kaffe på systervåningen.

Mars 2018
"Diabetes då och nu. LUCD: pedagogik och samtal kring livsstilsförändringar."
Lena Insulander, leg. Sjuksköterska, diabetessjuksköterska, fil mag.

Lena Insulander arbetade i många år som lärare på LUCD (Landstingets undervisningscentrum för diabetes) och även med forskning och utvecklingsarbeten. Lena Insulanders intresseområden är livsstilsförändring och samtalet kring livsstilsförändring. Begreppet empowerment genomsyrade LUCD:s pedagogik och hon har tillsammans med kollegorna utvecklat en utbildning i hur samtal om livsstilsförändring kan ske, med empowerment som grund.

Årsbrev

Oktober 2017

Höstföreläsningen ställdes in.

Mars 2017

Föreläsning "Internetbaserad behandling till barn och ungdomar"
Kristina Aspvall, leg.psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet

Oktober 2016

Höstföreläsningen ställdes in.

Mars 2016

Föreläsning "Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår"
Susanne Dufva, fil. kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård

Oktober 2015

Föreläsning "Dialogduken - en reflektion om etik och värdegrundsfrågor i klinisk verksamhet"  Jane Österlind, ledamot av Svensk Sjuksköterskeförenings etiska råd och lektor på Ersta Sköndal högskola

Mars 2015

Föreläsning "Sjuksköterskestudenter på fältresa i Swaziland"
Leg sjuksköterskor (examinerade januari 2015) Karin Zetterberg & Mari Sandberg

Information om Högskolan från Per Nilsson, rektor Ersta Sköndal högskola

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar

November 2014

Temat Rätten till sjukvård som en mänsklig rättighet handlade om "utmaningar i vården gällande olika migrantgrupper i Sverige och berättelser och exempel från arbetet med vård och stöd till barn och kvinnor utsatta för sexuellt våld vid Panzisjukhuset i Dem. Rep. Kongo." Föreläsare: Maria Stålgren, leg. sjuksköterska, masterexamen i mänskliga rättigheter och en magisterexamen i Internationell hälsa och 20 års arbete inom hälsa och mänskliga rättigheter i och utanför Sverige.

Mars 2014

Temat Etik och livsåskådning belystes med en föreläsning om "att förstå värdighet som ett etiskt fenomen - en redogörelse av resultat från ett skandinaviskt projekt om värdighet i äldreomsorgen" av professor Arne Rehnsfeldt och Patientsäkerhet ur ett etiskt perspektiv av Catrine Jacobsson SSF.

Dokument från föreläsningen

Presentation: Att förstå värdighet som ett etiskt fenomen –en redogörelse av resultat från ett skandinaviskt projekt om värdighet i äldreomsorgen (Rehnsfeldt)

Oktober 2013

Inställd föreläsning

Mars 2013

Anders Westius, präst, Avhandling: The significance of view of life in persons with Alzheimer’s disease. “Identitet och demens”

Oktober 2012

Christina Takman, Leg. Sjuksköterska, universitetslektor på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
"Vårdpersonals syn på behov hos närstående till patienter som vårdas på IVA"

Mars 2012

Johan von Schreeb, Med Dr, läkare utan gränser
"Det är inte lätt att vara god, utmaningar med internationella medicinska insatser vid katastrofer"

Oktober 2011

Anna Carin Wahlberg, Leg sjuksköterska, Fil Mag, Med Dr
"Telefonsjuksköterskans grunder för bedömningar"

Dokument från föreläsningen

Grunder för bedömning

Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska 

Mars 2011

Eva Götell, Leg sjuksköterska, Med Dr
"Vårdarsång - en omvårdnadsbehandling som förbättrar kommunikationen mellan vårdare och personer med demens"

Oktober 2010

Göran Lantz
Vårdkedjan efter döden

Mars 2010

Kerstin Lundström
"Vård/Behandlingsmetoder"

Oktober 2009

Kerstin Lundström, sjuksköterska med 40 års erfarenhet av demensvård

Mars 2009

"Missbruk bland ungdomar"
Leg ssk Kerstin Adestedt talar om Maria Ungdoms verksamhet

Oktober 2008

"Arkitektur och omvårdnad - den fysiska vårdmiljön ur ett patientperspektiv."
Föreläsare: Gudrum Werlin

Oktober 2007

Solveig Ternström, skådespelerska och riksdagsledamot
"Egna erfarenheter av äldreomsorg och framtidens äldreomsorg i ett politikerperspektiv"

Mars 2007

Patricia Tudor-Sandahl, psykoterapeut
"Vad ger oss livslust?"

Oktober 2006

Ann Ödlund Olin, Med. doktor, Leg. sjuksköterska (Ersta)
"Matens betydelse för äldre sjuka personer."

Mars 2006

Ulla Gurner, forskare vid Äldrecentrum
"Vems behov tillgodoses när dirigent saknas för vårdens och omsorgens storkonsumenter - de svaga och beroende äldre?"

Oktober 2005

Tatjana Jacobsen, sjuksköterska, utbildare av beröringspedagoger
"Beröring kring hälsa och välbefinnande."

Mars 2005

Christina Doctare, Leg. läkare
"Reflektioner kring hälsa och välbefinnande."

Oktober 2004

Lena Flinth, sjuksköterska, psykoterapeut
"Överviktsbehandling ur ett helhetsperspektiv."

Mars 2004

Britt Ebbeskog, Med. Dr, sjuksköterska
"Vardagligt liv för äldre patienter med svårläkta bensår och deras upplevelser."

Oktober 2003

Sandra Dolietics, sjuksköterska från Läkare utan gränser
Rapport direkt från arbetet i Angola.

Mars 2003

Ann-Charlotte Isacs
"En kort presentation av Villa Cederschiöld och de metoder vi använder oss av för att erbjuda äldre minneshandikappade en bra dag."

Oktober 2002

Kim Lützén, Prof., Med. Dr, sjuksköterska
"Moraliska utmaningar i psykiatrisk omvårdnad" (Inställd)

Mars 2002

Britt-Marie Ternestedt, Med. Dr, sjuksköterska
"Äldres död i hemmet."

Oktober 2001

Björn Ogéus, smärtläkare
"Smärtans olika dimensioner samt det smärtsamma mötet mellan vårdgivare och vårdtagare."

Mars 2001

Ruth Christianson-Rykling, sjuksköterska adjunkt och Maj-Lis Norrman, sjuksköterska
"Diakonalt kulturarv - grunden till en modern omvårdnadsmodell."

Oktober 2000

Christina Doctare, läkare
"Arbete i krigs- och katastrofområden."

Mars 2000

Thomas Lindstein, rektor, Fil. Dr
"Vändpunktens arbete med barn och ungdomar i gränslandet mellan terapi och pedagogik."

Oktober 1999

Åsa Krusebrant, sjuksköterska
"Beröringens betydelse i omvårdnad."

Mars 1999

Barbro Gustafsson, Med. Dr, sjuksköterska
"Bekräftelse i vård och omsorg."

Oktober 1998

Harry Månsus, teolog och författare
"New Age - en ny folktro i Sverige."

Mars 1998

Sirkka-Liisa Ekman, Med. Dr, sjuksköterska
"Transkulturella olikheter: Språkets betydelse för åldrandet."Oktober 1997

Anders Janson, läkare och Marianne Rudelius, sjuksköterska
"Vård vid livets slut på Hospice och i hemmet."

Mars 1997

Göran Lantz, Prog., Teol. Dr, etikforskare
"Prioriteringar inom vården."

Oktober 1996

Margareta Andersson, Med. Dr, sjuksköterska
"Integritet - en betydelsefull faktor i sjuksköterskans vardag."

Mars 1996

Elisabeth Severinsson, Med. Dr, sjuksköterska
"Vad är klinisk handledning?"

Mars 1995

Alice Rinell-Hermansson, Med. Dr, sjuksköterska
"Möte med sjukvård i Kina."

Senast uppdaterad: 2020-04-15.

KOMMANDE AKTIVITETer

På grund av Corona pandemin och myndigheternas restriktioner är Årsmötet inställt den 29 mars 2020. Styrelsen återkommer med besked om kommande årsmöte senare i vår.

 

Kontakt

Vänföreningen Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189
100 61 Stockholm


alt ordförande Kerstin Adestedt,
E-post: kerstin.adestedt@sll.se


Mer om vänföreningen

Vänföreningens stadgar

Vänföreningens styrelse

Kerstin Adestedt (ordförande) 

Ledamöter
Britt Ebbeskog 
Ingela Jacobsson 
Gun Sandelius 
Birgitta Johansson

Suppleanter
Lillemor Lundgren 
Birgit Eriksson

Hedersmedlem 
Anne-Marie Wallstedt 

Revisorer
Elisabeth Lanner
Gunilla Johansson

Valberedning
Ing-Mari Laingren 
Gunilla Noren

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade