Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Civila samhället i samverkan - Skåne

Generella perspektiv och skånska erfarenheter


Ersta Sköndal Bräcke högskola, i samverkan med Region Skåne, Nätverket – Idéburen sektor Skåne och SISAM (Studieförbunden i samverkan)

Civilsamhället, ibland benämnt den idéburna sektorn, och dess organisationer kläs i en rad olika namn som idéburna organisationer, föreningsliv, folkrörelser, osv., och de har en lång tradition inte minst i Sverige. Det civila samhällets mångfald av organisationer har också länge ansetts viktig av det offentliga och har spelat, och fortsätter att spela, olika roller i samhället.

Emellanåt betonas civilsamhällets demokratibidrag och den röstbärande funktion som det civila samhällets organisationer har genom att organisera särintressen och ge dem en möjlighet att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet och i relation till maktbärande institutioner. Andra gånger betonas dess roll som välfärdsproducent där olika servicefunktioner upprätthålls, eller som en källa till (social) innovation där nya lösningar och metoder uppfinns, prövas och utvärderas.

Dessa olika aspekter och roller pekar mot en lång tradition av relationer mellan det civila samhället och det offentliga på olika nivåer och i olika kapaciteter. Sådana relationer kan ta sig olika uttryck och hanteras på olika sätt, exempel som kommer att tas upp på kursen är överenskommelser, offentliga upphandlingar och idéburet-offentligt partnerskap.

I kursen kommer organisationer aktiva i Skåne, och olika former av samverkan som sker i Skåne, att vara en utgångspunkt. Kursen öppnar också upp för jämförande perspektiv och för deltagare från andra regioner som vill ta del av erfarenhetsutbyte och generella perspektiv rörande det civila samhället och dess relationer med offentliga organisationer.

Kursen kommer att ge dig som deltar en ökad förståelse för det civila samhället och dess organisationer men även kunskaper om hur samverkan mellan offentliga organisationer och civilsamhällesorganisationer kan se ut och utvecklas. Erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom det civila samhället och det offentliga är därför också en viktig del av kursen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom civilsamhället och dess organisationer, samt inom offentliga organisationer, främst i Skåne men även i andra regioner.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll
Del 1: Civilsamhället och överenskommelser
Civilsamhällets utveckling: begrepp, aktörer, traditioner och förändringar.
Överenskommelser från olika perspektiv

Del 2: Civilsamhällets olika roller och samverkan mellan det offentliga och civilsamhället
Civilsamhället som röstbärare
Civilsamhället som välfärdsutförare
Civilsamhällen och samverkan på lokal nivå

Del 3: Samverkan och utveckling
Offentlig upphandling och idéburet-offentligt partnerskap
Offentlig bidragsgivning till civilsamhället
Återrapportering och utvärdering

Undervisningsformer
Undervisningen genomförs under sex kursdagar och sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 30 deltagare. Kursen bygger på en blandning av föreläsningar med interaktiva moment, panelsamtal, bearbetningspass och en kursuppgift som kommer att finnas med som en integrerad del av de tre modulerna. Denna variation av arbetsformer syftar både till litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskaper med egna erfarenheter och aktuella verksamheter.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid kurstillfällena samt godkänd individuell skriftlig uppgift. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursstart och övriga tider
Kursen omfattar motsvarande 5 högskolepoäng och ges i form av tre moduler som var och en omfattar två dagar, alltså totalt sex dagar, som genomförs under vår- och hösttermin 2021. Deltagare kan examineras för 5 högskolepoäng, alternativt genomföra en mer begränsad examinationsuppgift och få ut ett kursintyg.

Modul 1 genomförs den 14-15 april i Föreningscenter – Nobel21, Nobelvägen 21, Malmö

Modul 2 genomförs den 18-19 augusti (information om lokal kommer senare)

Modul 3 genomförs den 27-28 oktober (information om lokal kommer senare)

Kursansvarig
Pelle Åberg, lektor, docent i statsvetenskap, mångårig erfarenhet av civilsamhällesforskning och undervisning.

Kostnad
4 000 kr (exkl. moms) för deltagare från idéburna organisationer.
6 000 kr (exkl. moms) för deltagare från offentliga organisationer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se allmänna avtalsvillkor längre ner på sidan.

Information
Information kring utbildningen ges av:

Kursansvarig: Pelle Åberg, 076-636 51 29, pelle.aberg@esh.se

Studierektor: Ulf Hammare, 076-636 50 40, ulf.hammare@esh.se

För information kring anmälan och administration: 08-555 051 19, uppdrag@esh.se.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan. Det går även bra att fylla i anmälningsblanketten som finns som en pdf-fil och skicka in.

Anmälan behandlas enligt principen ”först till kvarn” inom två grupper: dels idéburna- och dels offentliga organisationer.

Efter sista anmälningsdagen den 15 mars 2021 är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.Senast uppdaterad: 2020-11-20.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2021-04-14
Ort: Skåne
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2021-03-15
Pelle Åberg, kursledare


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade