Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

”På jakt efter en MFS-student från Ersta Sköndal Bräcke högskola i Indien”. Fotograf: Johan Gärde.

”På jakt efter en MFS-student från Ersta Sköndal Bräcke högskola i Indien”. Fotograf: Johan Gärde.

Internationalisering

Hur möter och bemöter vi andra människor? Varifrån hämtar vi kunskap? Vilka referensramar har vi? Hur ser fältet ut i det specifika område där vi är verksamma? Den ökade  globaliseringen ställer nya krav på universitet och högskolor, men öppnar också upp för nya, unika möjligheter. Detta gäller även en högskola som Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vår vision

I vår vision formulerar vi på vilket sätt vårt internationaliseringsarbete kan förändra världen alternativt hur världen skulle se ut om vi lyckas med vår verksamhetsidé (se nedan):

”Internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal Bräcke högskola ska genom vidgade perspektiv i undervisning och forskning bidra till en bättre värld.”

I vår verksamhetsidé för internationaliseringsarbetet motiverar vi på vilket sätt, hur och varför vi vill genomföra vår vision.

”Ersta Sköndal Bräcke högskolas internationaliseringsarbete ska genomsyra vår akademiska verksamhet och beröra varje student under sin lärotid på högskolan. Detta arbete ska också genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil.”

Internationaliseringens mångsidighet och betydelse

När man funderar en stund och associerar till ”internationalisering” på en högskola kommer olika teman och aspekter upp, såsom utbyten, kontakter med utlandet, samarbetsavtal, bolognaprocessen, stipendier, betygskriterier, litteratur på engelska, gästföreläsare, kulturmöten på hemmaplan, internationella nätverk, men också glädjande saker som fest, samvaro och möten med intressanta människor.

För vissa innebär internationaliseringsarbetet en administrativ börda bland många andra, för andra handlar det istället om en högskolas överlevnad, en prioritering, där  internationaliseringsarbetet måste genomsyra all undervisning, forskning och organisation.

Mobilitet

Som student funderar många på möjligheten att kunna läsa delar av din utbildning utomlands, och/eller att kunna lägga sin praktik och fältförlagda utbildning i ett annat land. Ersta Sköndal Bräcke högskola har samarbeten med ett 20-tal universitet och högskolor runt om i världen inom socialt arbete, vårdvetenskap och diakoni med relaterande områden, se länk till vänster.

För studenter som vill resa utomlands

För mer information om vad som krävs för att kunna erhålla stipendier till olika  utbildningsprogram i Norden, Europa, Nordamerika och övriga världen, se  internationaliseringssidorna på Institutionen för vårdvetenskap respektive socialt arbete på vår hemsida eller kontakta din institution där du studerar.

Under senare år har vi haft över 250 studenter från Institution för vårdvetenskap och Institutionen för socialvetenskap som bedrivit fältstudier och praktik i ett 40-tal länder: Afrika, 9 länder; Asien; 16 länder, Amerika (Nord- och Latinamerika) 7 länder och Europa, 17 länder som exempelvis Filippinerna, Indien, Thailand, Sydafrika, Ghana, Etiopien, Uganda, Irakiska Kurdistan, Brasilien, Argentina, Skottland, England, USA och de nordiska länderna. För en full lista med länder, se dokument till höger.

För de flesta studentutbytesprogram krävs att man har studerat i minst två år innan man kan delta i utbytet. Inom programmen får du en studieplats utan kostnad och kan ta med dig dina studiemedel utomlands. För mer information, kontakta de internationella  koordinatörerna.

Campus bild från Linnaeus-Palme partneruniversitet Loyola College of Social Sciences, Kerala i Indien. Fotograf: Johan Gärde.

STIPENDIER FÖR UTLANDSSTUDIER

Utlysning sker två gånger per år för MFS-, Linnaeus Palme-, Erasmus- och Nordplusstipendium (vanligtvis 15 mars och 1 oktober eller datum som annonseras varje termin från respektive institution).

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier, två månader. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden. Vi har tidigare haft LP-samarbete med Filippinerna, Indien och Ghana. För mer info, se utlysningarna på respektive institution.

Erasmus är ett stipendium från EU för dig som vill läsa i Europa. F n har vi samarbetsavtal med Skottland (vårdvetenskap och socialt arbete), Tyskland (socialt arbete), Italien (vårdvetenskap), Grekland (socialt arbete), Spanien (socialt arbete och vårdvetenskap) och de nordiska länderna (socialt arbete och vårdvetenskap). Det går också bra att göra en praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på annan ort eller i ett annat land än de där vi har avtal.

Nordplus är ett stipendium finansierat av Nordiska ministerrådet för att främja utbytet mellan nordiska högskolor och universitet. Vi ingår i flera olika nätverk inom socialt arbete, vårdvetenskap och diakoni och det finns flera olika typer av möjligheter att delta i seminarer, kurser och förlägga sin praktik i ett annat nordiskt land.

Sköndalsstipendiet ger också studenter i socialt arbete som inte kunnat få ett annat stipendium möjlighet att resa till länder som inte omfattas av Internationella Programkontorets program, för free movers och/eller där det saknas finansiering. Stipendiet finansieras av vår huvudman Stiftelsen Stora Sköndal.

Andra stipendier från Ersta Sköndal Bräcke högskola: Det finns också andra mindre resestipendier tillgängliga för sjuksköterskestudenter, främst för s k free movers.

Kontakta Vera Dahlqvist (vårdvetenskap) respektive Johan Gärde (socialt arbete) för mer information om våra olika mobilitetsprogram och om du har frågor om vårt internationaliseringsarbete.

Senast uppdaterad: 2017-04-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade