Vårdvetenskap

Apoteket 

Dagens sjuksköterska
En webbsida för sjuksköterskor utgiven av Dagens medicin.

FASS

Kommunförbundet Stockholms län
Rapporter, skrifter och policydokument.  

Läkemedelsverket 

Läkemedelsboken
  
Omvårdnadsforskning - några länksamlingar
Nursing theory
The nursing theory link page

Pion
En databas med patientinformation sammanställd av sjukhusbiblioteken i flera landsting.

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering
SBU utvärderar sjukvårdens metoder. Alla rapporter samt tidskriften Vetenskap & Praxis finns i fulltext.  

Sjukvårdsrådgivningen

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut   

Stockholms läns landsting

Svensk sjuksköterskeförening

Svenskt palliativt nätverk 

Sveriges gerontologiska sällskap
Sveriges Gerontologiska Sällskap är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället.

Vårdalinstitutet   
Institutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän.

Vårdguiden
Stockholms läns landsting informerar.  

Vårdhandboken   
Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås. Innehållet är främst utformat för vårdarbete med vuxna patienter.

Vårdprogram i Sverige (ViS) 
Databasen ViS samlar vårdprogram som är publicerade på Internet och som används i Sverige.  

Äldrecentrum
Rapporter i fulltext finns under rubriken Publicerat.