Välkommen till institutionen för vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp och sjuksköterskeprogrammet, 240 hp. Det senare programmet ger specialistsjuksköterskeexamen. Vid institutionen ges även ett specialist-sjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård samt ett masterprogram med inriktning mot palliativ vård. Institutionen bedriver även fristående kurser.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytes-möjligheter i andra länder. Vi bedriver forskning, både grundforskning och tillämpad forskning, som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

 


Yrkesliv
Utsikterna för att få arbete som sjuksköterska bedöms som mycket goda. En åldrande befolkning beräknas skapa ett ökat behov av sjuksköterskor framför allt inom vård av äldre.
Sjuksköterskans arbetsfält är mycket mångfacetterat med många olika specialiteter och arenor. Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för patientens omvårdnad som kan genomföras på sjukhus, primärvård och i människors hemmiljö. Idag uttalar arbetsgivare att det råder brist på specialistsjuksköterskor som behövs för att kvalitetsutveckla vården.
Ersta Sköndal högskola får examenstillstånd på forskarnivå

Regeringen delar Universitetskanslersämbetets bedömning och tilldelar ESH examenstillstånd på forskarnivå inom området ”Människan i...