Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Erik Blennberger och Tomas Brytting

Erik Blennberger och Tomas Brytting

Möt IOA:s forskningsledare

- Vår vision är att IOA ska spela en viktig roll för att ge etiska analyser och normativa förslag för organisationer och arbetsliv i Sverige, säger de båda forskningsledarna Erik Blennberger, professor i socialt arbete med inriktning på etik och Tomas Brytting, professor i organisationsetik. IOA är en del av Ersta Sköndal Bräcke högskola och har sin bas på Ersta i centrala Stockholm.

- Uppmärksamheten på, men också känsligheten för etiska frågor är stor och vi ser att intresset hela tiden växer. Det syns dagligen i media, till exempel i diskussionen kring höga chefslöner och girighet, men också i andra situationer där företag eller organisationer kritiseras för bristande etik, säger Tomas Brytting.

För att möta denna uppmärksamhet och skapa kunskap och förståelse behövs en hög utredningskompetens, som i sin tur bör vila på den kunskap som kan fås genom kvalificerad forskning. Hittills är etikforskningen inom arbetsliv och organisation ganska fragmentarisk. Det har helt enkelt inte funnits någon sammanhållande etikforskning inom området och det är detta tomrum IOA vill fylla.

IOA startades 2007, med hjälp av finansiering från några stora företag – Vattenfall, LKAB och Folksam. Arbetet inleddes med att göra en forskningsöversikt för att se hur kunskapsläget är för den etiska forskningen. Den publicerades 2009.

- Vi valde att börja med grundläggande saker, där forskningsöversikten är en. Att arbeta med granskning av begreppet bemötande har varit ett annat sådant tema. Bemötande handlar om att ha rätt förhållningssätt mot människor i olika situationer. Vi vill se varför det har blivit ett nyckelbegrepp, säger Tomas Brytting.

- Det intresse för bemötande som finns kan vara ett uttryck för att medborgaren blivit starkare och det kan finnas skäl att fråga om det innebär att medborgarskap övergått från en roll som aktör till att bli konsument, säger Erik Blennberger.

Exempel på andra intressanta områden är det intresse som idag finns, bland annat inom kommunerna, för att komplettera lagar och förordningar med värdegrunder. Den frågan studerar IOA inom ramen för ett doktorandarbete, som presenteras senare i vår.

Forskning om ledarskapets etiska dimensioner startade redan 2007 med Eriks bok Etik och ledarskap – Etisk kod för chefer (Liber 2007). Därefter har ytterligare två böcker publicerats: Chefsarbetets etik som kom ut på SNS förlag i början av 2012 och Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik, Gothia fortbildning 2015.

- Varför är chefskapet så betydelsefullt idag, att man kan motivera en växande löneskillnad mellan ledaren och medarbetarna, trots att de senare i genomsnitt är bättre utbildade än förr och många har viktiga roller som experter? Vad svarar den utvecklingen mot för förväntan på chefen, säger Erik Blennberger.

– Vår ambition är också att ägna oss åt näringslivets kultur och filosofi. Det handlar bland annat om att undersöka självförståelsen hos näringslivets företrädare och villkoren för företagen att skaffa sig legitimitet som dominerande samhällsaktör. Visionen är att ett utbyggt IOA kan hjälpa till att leverera analysmodeller och kunskap kring komplicerade etiska frågeställningar som vi dagligen ser exempel på i samhällsdebatten, säger Tomas Brytting.

- Därigenom kan man undvika onödiga konflikter och bidra till långsiktiga lösningar och hållbara beslut inom olika verksamheter och sektorer. Ytterst handlar det om att genom kunskap ge stöd till bättre självförståelse och att svara mot det kunskapsintresse som idag finns för etiska frågor, säger de båda forskningsledarna.

Kommer ni att bli sådana som säger vad som är rätt och fel?

- Ja! Vi menar att om man gör en ordentlig genomgång av etiska argument så bör man också landa i en slutsats, men man måste förstås ha ett receptivt öra. Det handlar inte om sanktioner i moraliska frågor, utan vi vill vara en röst byggd på kunskap, säger Erik Blennberger och Tomas Brytting.

Senast uppdaterad: 2017-02-16.

Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) startade sin verksamhet 2007 för att bedriva forskning om centrala etikfrågor för näringslivet, offentlig förvaltning och politik samt för det civila samhällets organisationer. Institutet är en forskningsenhet för tillämpad etik inom Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskningsledare

Erik Blennberger, forskningsledare och professor i socialt arbete med inriktning på etik.

Tomas Brytting, forskningsledare och professor i organisationsetik.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade